Herinrichting Dorpstraat

De Dorpsstraat wordt heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Dorpsvisie Scharendijke”.
Artist-impression Dorpsstraat met terrassen

Update augustus 2022

In mei 2022 is de herinrichting van de Dorpsstraat Scharendijke grotendeels afgerond. Direct na de bouwvak (eind augustus, begin september) vervolgt Aannemingsbedrijf de Voogd zijn infrastructurele werkzaamheden aan de Dorpsstraat/Baken. Het is de bedoeling om de straat wat om te leggen, vooruitlopend op de werkzaamheden aan de dijktrap die we vanaf 1 april 2023 (na stormseizoen) willen aanleggen. We kiezen er daarom voor om het pleintje dat hoort bij de dijktrap voorlopig in te zaaien als grasveld. We gaan het pleintje dus ook pas na 1 april 2023 aanleggen.

Voor wat betreft de Dijktrap heeft de gemeente in augustus 2022 een watervergunning ontvangen. De verwachting is dat we dit najaar ook de omgevingsvergunning kunnen verlenen. Hiermee kunnen we dus na 1 april 2023 overgaan tot de aanleg van de dijktrap met behoud van het stukje muraltmuur dat we verwijderen. Dat stukje muur komt aan de Grevelingenzijde van de trap weer terug als element in het landschap.

Verder zijn we nog bezig met de voorbereidingen voor herinrichting van het parkeerterrein op de voormalige gemeentewerkplaats. We bezien dit project in combinatie met de wens van bewoners aan de Dijkstraat om vergunninghoudersparkeren in te voeren in (een fors deel van) deze straat.

Update april 2022

Aannemingsbedrijf de Voogd verwacht uiterlijk 20 mei 2022 het grootste deel van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat en omgeving af te kunnen ronden. Daarmee kan de openingshandeling op 21 mei 2022, die tevens wordt georganiseerd vanwege het afgeronde project Bethlehemplein en de werkzaamheden op en rond de 3e fase Recreatieverdeelweg, groots worden gevierd door inwoners en ondernemers in Scharendijke. De openingshandeling wordt verzorgd door de dorpsraad. In de loop van het voorjaar van 2022 worden er nog enkele opleveringspuntjes afgerond door de Voogd.

Verder zijn onze gemeente en de Voogd ook druk met de voorbereidingen op het aanleggen van de Dijktrap. Daar de Muraltmuur een Rijksmonument betreft, hebben we extra onderzoeken moeten uitvoeren naar onder meer de inpassing van deze muur bij aanleg van de trap, alsmede de constructieve gevolgen daarvan. Wij verwachten over een aantal maanden alle benodigde toestemmingen te hebben, waarna we eind augustus 2022 willen starten met de werkzaamheden. Dan hopen we dat u de trap medio oktober 2022 voor het eerst kunt ‘bestijgen’. 

Tot slot zijn we ook nog bezig met de voorbereiding van de aanleg van het parkeerterrein op de voormalige gemeentewerf aan de Dijkstraat. Het college stelt in april 2022 een (voorlopige) antwoordnotitie vast naar aanleiding van een ingediende zienswijze bij de ruimtelijke procedure. Of en zo ja, wanneer het terrein wordt aangelegd, is afhankelijk van de voortgang (bezwaar en beroep) van de ruimtelijke procedure.

Update december 2021

Waar staan we nu?

De werkzaamheden namens DNWG in de Dorpsstraat (tussen Dijkstraat en Platteweg) en in de Dijkstraat zijn afgerond.

Start in 2022:

Dijkstraat

Er wordt gestart in de Dijkstraat met het verwijderen van de vervallen waterleiding.
Er wordt een nieuwe elektrakabel aangelegd voor huisnummer 2 tot en met 10.
De aansluitingen van deze woningen worden weg gehaald of overgezet op de nieuwe kabel. Betreffende bewoners in de Dijkstraat krijgen op bericht over de korte onderbreking.

Dorpsstraat

Na de kersvakantie starten we in de Dorpsstraat vanaf “Schaardijk” tot de Dijkstraat met de aanleg van fundering voor de weg. We verwijderen ook de gasleiding. Aansluitend wordt het deel van de Dijkstraat tussen huisnummer 16 en 28 klaar gelegd zodat de stratenmakers hun werk verder kunnen uitvoeren.

De stratenmakers starten in week 5/6 (eind januari, begin februari), in Platteweg en werken dan naar de Dijkstraat. De verwachting is dat het straatwerk in de Dorpsstraat in week 9/10 (begin maart) klaar is. We zorgen er voor dat het Strâo-feest (12 maart) mogelijk kan zijn, indien de geldende coronaregels dit toelaten.

Begin 2022 volgt weer een update van de planning.
Het streven is in ieder geval, om vóór Pasen 2022 alle wegwerkzaamheden vanaf de Platteweg t/m de Dijkstraat afgerond te hebben.

Namens gemeente Schouwen-Duiveland en de uitvoerende teams van De Voogd , wensen wij u fijne feestdagen en goed 2022!

Update april 2021

Tussen 22 en 29 maart hebben we het integrale ontwerp voor de herinrichting Dorpsstraat (inclusief parkeerterreinen en dijktrap) ‘ter inzage gelegd’ via het online platform Citizenlab. Via deze digitale weg konden bewoners en ondernemers op- en aanmerkingen bij het concept ontwerp. We zullen begin april de binnengekomen opmerkingen analyseren en, indien aan de orde, verwerken op de tekening. We proberen in mei het definitief ontwerp af te ronden en voor besluitvorming aan het college voor te leggen.

Daarnaast is aannemer de Voogd nog bezig met een verdere uitwerking voor de aanleg van de dijktrap, met daarbij in ogenschouw de voorwaarden die Waterschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vanwege de muralt muren) hebben meegegeven in een recent overleg.

Samen met de binnengekomen opmerkingen via Citizenlab wordt in april de technische tekening voor de aanleg van parkeerterrein Middelplaatstraat vastgesteld. Direct daarna wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend, zodat de procedure nog voor de zomervakantie is afgerond. Dit parkeerterrein zullen we daarna zo spoedig mogelijk aanleggen.

Voor wat betreft het parkeerterrein aan de Dijkstraat geldt dat we in april eveneens de ruimtelijke procedure starten, al is deze uitgebreider dan bij de Middelplaatstraat. Voor deze procedure doen we onder meer uitgebreid akoestisch onderzoek, gelet op de nabijheid van een woning. Indien er geen bezwaar en beroep wordt ingediend, kan de procedure in het najaar worden afgerond.

Tot slot beoordelen we, vanwege corona perikelen en verzoek van enkele ondernemers, de mogelijkheid om iets later te starten met alle werkzaamheden in de Dorpsstraat. Hier hopen we op korte termijn uitsluitsel over te geven. We moeten echter ook rekening houden met werkzaamheden van DNWG en het stormseizoen.

Plattegrong herinrichtingsplan Dorpsstraat

Update januari 2021

In november en december van afgelopen jaar hebben we een aantal overleggen gevoerd met zowel de projectgroep als de klankbordgroep.
Wat erg fijn is, is dat bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat die wij spraken het gezamenlijke belang van een herinrichting inzien en enthousiast mee willen denken.
Het resultaat tot nu toe :

kaart inrichting dorpsstraat
Het ontwerp van de herinrichting gaat vanaf Baken tot net in de Dijkstraat.

Een paar steekwoorden die van toepassing zijn op het ontwerp;

  • Autoluw tussen Platteweg en Dijkstraat.
  • Verbinding van Baken/Dorpstraat met de dijk door middel van een grote dijktrap.
  • Ruimte voor terrassen.
  • Fietsparkeren.
  • Fraaie bestrating met een mooie robuuste groenaankleding.

En zijn we er nu al?

Nee…. Uit de directe omgeving horen we ook opmerkingen dat het parkeren van auto’s nu al als een probleem wordt ervaren en dat dit naar hun vermoeden niet minder wordt.
In de ontwerpsessies met de project- en klankbordgroep is deze opmerking ook meerdere keren geplaatst.

Om het parkeerprobleem te verminderen of op te heffen hebben we daarom ook een voorstel gemaakt om een parkeerplaats in de Middelplaatststraat en in de Dijkstraat aan te leggen.

kaart Dorpsstraat met parkeeropties

Op de afbeelding ziet u, naast het al bestaande Zwarte Plein, de mogelijke locaties voor het realiseren van een tweetal parkeerplaatsen.
We werken op dit moment uit hoe we dit kunnen realiseren.
Vergunningenprocedures worden gecheckt en de daarbij behorende randvoorwaarden worden opgezocht en verder uitgewerkt.

Het spreekt voor zich dat we ook met de aanwonenden in gesprek gaan.

Vragen?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als algemeen projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

Wat is er aan de hand?

De Dorpsstraat is één van de projecten die in de dorpsvisie Scharendijke is genoemd als een zogenaamd sleutelproject.
De huidige openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen aan vervanging toe.

Wat willen we bereiken?

De Dorpsstraat is van oudsher het dorpshart van Scharendijke en door de centrale ligging, direct naast het waterfront en nabij de jachthaven is het de logische ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De Dorpsstraat transformeren we daarom naar een charmante ontmoetingsplek en verblijfsruimte voor het dorp.

Hoe gaan we dit doen?

Met een projectgroep waar vakspecialisten van de gemeente, een vertegenwoordigster namens de dorpsraad en een vertegenwoordiger van de ondernemers in deelnemen, werken we het ontwerp van Kuiper Compagnons verder uit tot een definitief ontwerp.
Om de snelheid en direct de praktische kant ook aandacht te geven is bij de uitwerking van het ontwerp ook aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke betrokken.

Uiteraard gaan we dit proces niet doorlopen zonder een toets van de bewoners.
Tijdens het ontwerpproces richten we ook een Klankbordgroep op.

Als de grove lijnen op tekening staan en we een beeld kunnen schetsen hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien willen wij, de dorpsraad, de gemeente en een vertegenwoordiger namens de ondernemers, graag horen of wij op de goede weg zijn.
Beantwoorden de schetsen aan het beeld van de bewoners en de ondernemers? De Klankbordgroep geeft input op het ontwerp.

Als het ontwerp in concept klaar en is afgestemd met de Klankbordgroep zoeken wij een manier om alle aanwonenden te informeren. Normaliter houden we een informatie avond. U begrijpt dat dit nu wat lastig is door de corona-maatregelen.
We zullen u later informeren over de manier waarop we dit nu gaan doen.

Waar staan we nu?

De projectgroep is een ontwerp aan het voorbereiden.
Begin november worden er (hoogte)metingen verricht.

In de eerste week worden de direct aanwonenden uitgenodigd om deel te nemen in de Klankbordgroep.

Bekijk de kaart